سامانه پزیرش بیمارستانی /* fix kardane background */
آســایار