سامانه پزیرش بیمارستانی */ fix kardane background */
آســایار